Sign in

Stinkende gouwe — Chelidonium majus (Greater Celandine) — 04 apr 2021

Aardbeiganzerik — Potentilla sterilis (Strawberryleaf cinquefoil) — 29 ma 2021

Gewone veldbies — Luzula campestris (Field woodrush) — 20 ma 2021

Groot moerasscherm — Helosciadium nodiflorum (Fool’s cress) en Kleine watereppe — Berula erecta (Water celery) zijn twee sterk gelijkende soorten. Beide zijn wit bloeiende schermbloemen en de soorten komen in hetzelfde biotoop (sloten, beken, moerassige weilanden) voor. Vaak groeien ze zelfs naast elkaar. Om de soorten vegetatief te onderscheiden is het noodzakelijk te kijken naar het onderste bladpaar. Kleine watereppe heeft een inkeping of randje rond de stengel. Hier te zien op de eerste foto. Groot moerasscherm heeft een gave kruipende stengelbasis.

tussenschot Kleine watereppe

Bleke klaproos — Papaver dubium (Long-head Poppy) — 15 ma 2021

Muurfijnstraal — Erigeron karvinskianus (Latin American fleabane) is een nieuwkomer in het stedelijk gebied. De soort komt is afkomstig uit Mexico en is als populaire sierplant wijd verspreid geraakt over Europa. Muurfijnstraal is een echte urbane soort en komt voor op stenige plaatsen, vooral verweerde muren en kademuren.

13 jan 2021

Het van oorsprong Friese woord ‘stins’ betekent ‘stenen huis’ en verwijst naar landgoederen, kastelen, boerenhoven en dergelijke. Een stinsenplant is een plant die al eeuwen geleden, meestal vanuit het zuiden, is ingevoerd en vanuit een dergelijk milieu is verwilderd en zich gehandhaaft heeft. Vaak zijn dit voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Gekende voorbeelden zijn Sneeuwklokje — Galanthus spec. (Snowdrop), Narcis — Narcissus spec. en Krokus — Crocus spec. Ook zijn er enkele inheemse soorten die tot de stinsenflora kunnen worden gerekend. Dit zijn onder andere Bosanemoon — Anemona nemorosa (Wood Anemone), Daslook — Allium ursinum (Bear garlic) en Adderwortel — Persicaria bistorta (Common bistort).

Winterakoniet — Eranthis hyemalis (Winter aconite) — 06 feb 2021

Zandraket — Arabidopsis thaliana (Common Wallcress) — 06 ma 2021

Kluwenhoornbloem — Cerastium glomeratum (Sticky Mouse-ear) — 03 ma 2021

Herderstasje — Capsella bursa-pastoris (Sherpard’s purse) in verschillende verschijningen.

rozet — 28 dec 2020

coronopus

urban botanist, interested in biodiversity — images are under CC-BY-NC-ND

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store